Beleggen

Inzien beleggingsrekening

Beleggen en vermogensbeheer zijn een belangrijk onderdeel van vermogensopbouw voor de langere termijn. Spreiding en een goede bewaking van de voortgang zijn hierbij van groot belang.
Pulles & Rijppaert Lifestyle- & Vermogensplanning maakt eerst een inventarisatie van uw financiële situatie en uw wensen, van uw ervaringen met beleggen en van uw opvatting over risico en rendement. Pas dan kunnen wij u een gericht persoonlijk advies geven!
Hoe werkt vermogensplanning bij Pulles & Rijppaert?
Vermogensplanning bij Pulles & Rijppaert is een proces dat zich laat onderscheiden in drie hoofdonderdelen:
1. Inventarisatie
Wij beginnen met een uitgebreide inventarisatie van uw financiële situatie en uw wensen en dromen voor de toekomst. Hoeveel heeft u echt nodig om het leven te leiden dat u wilt? Via een uitgebreid Financieel Vermogens Plan, waarbij alle facetten aan bod komen, maken wij dit inzichtelijk en bespreken we dit met u. Geld is daarbij geen doel op zich, maar slechts een middel om uw doelen te bereiken. Voor uw vermogensplan maken we gebruik van de meest moderne planningsoftware, die het mogelijk maakt voor u om dit altijd en overal online in te zien. Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw vermogensplan voortdurend up-to-date is.
2. Samenstelling portefeuille
Na de inventarisatie en het in beeld brengen van een passende vermogensopbouw, maken wij samen met u een keuze uit een van onze tien modelbeleggingsportefeuilles. Deze keuze is afhankelijk van uw persoonlijke wensen en risicoprofiel. Ieder kwartaal evalueren we ons beleggingsbeleid en passen we onze beleggingsportefeuilles zo nodig aan. Uw beleggingen houdt u aan op een beleggingsrekening bij het Fondsenplatform van het Noordnederlands Effectenkantoor, die wij voor u openen.
3. Voortgang en bewaking van uw portefeuille
U ontvangt van ons ieder kwartaal een voortgangsrapportage over uw portefeuille. Wij zorgen er één of twee keer per jaar, afhankelijk van het gekozen serviceabonnement, voor dat uw beleggingsportefeuille automatisch wordt herafgestemd op de bij uw risicoprofiel horende verhouding tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten. In vaktermen wordt dit ‘herbalanceren’ genoemd. Ieder jaar bespreken we met u of er wellicht bepaalde zaken zijn veranderd, of uw vermogensplan mogelijk moet worden bijgesteld, en of uw vermogensopbouw conform plan verloopt of dat er mogelijk moet worden bijgestuurd. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u op de juiste koers blijft om uw doelen te realiseren.
Beleggingsbeleid en modelportefeuilles
Spreiding en beoogd rendement
Binnen uw beleggingsportefeuille zorgen wij voor een wereldwijde spreiding die gebaseerd is op de economische verhoudingen volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vervolgens is het ons doel om op lange termijn een beter rendement te behalen dan de gemiddelde marktrendementen. Ieder kwartaal maken wij een analyse van uw beleggingsportefeuille en kan er, binnen een beperkte bandbreedte, een tactische beleggingskeuze gemaakt worden.
Modelportefeuilles
De basis voor de invulling van uw beleggingsportefeuille wordt gevormd door een van onze tien modelportefeuilles, die ieder een eigen risico/rendementsprofiel hebben. Op de eerste werkdag van april en van oktober worden de modelportefeuilles automatisch geherbalanceerd.
Inzichtelijke kosten
De kosten voor ons beleggingsbeleid, het automatisch herbalanceren, de kwartaalrapportages en het jaarlijks monitoren van uw vermogensopbouw bedragen 0,6% van het belegd vermogen, inclusief 21% BTW. U ontvangt voor deze kosten een factuur, die u desgewenst automatisch kunt laten verrekenen met het belegd vermogen.
Daarnaast zijn er kosten van de beleggingsrekening van het Fondsenplatform van het Noordnederlands Effectenkantoor. 
De kosten kunnen automatisch worden verrekend met het belegd vermogen en bedragen in totaliteit op jaarbasis tussen de 0,9% en 1,8% van het belegd vermogen afhankelijk van het risicoprofiel en de omvang van de beleggingen.

Voor meer informatie kunt u ons Beleggingsbeleid raadplegen.


Fondsenplatform heeft een unieke tool ontwikkeld die inzicht geeft of het realistisch is dat een bepaald beleggingsdoel behaald kan worden. Deze app is alleen beschikbaar voor de iPad en iPhone via de Apple appstore.

app_store_nl